Khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019

Khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019

Ngày 27/11/2019, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019 với chủ đề: “Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước”.