Thành lập Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ ngân hàng

Thành lập Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ ngân hàng

Đại học Quốc gia TP.HCM mới thành lập Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ ngân hàng.