Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý và sử dụng vốn ODA

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý và sử dụng vốn ODA

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.