Hà Tĩnh: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng thuộc cấp bị kiểm điểm vì làm sai quy định.

Hà Tĩnh: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng thuộc cấp bị kiểm điểm vì làm sai quy định.

Vừa qua UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện kết luận số 346/KL-UBND ngày 22/9 của UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng danh sách các cá nhân tổ chức bị kiểm điểm, trong đó gồm có: Ông Trần Tú Anh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng 8 thuộc cấp ở Phòng Đăng ký kinh doanh và Thanh tra thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện không đúng quy định pháp luật trong thay đổi lần 02 Giấy CNĐKDN cho Công ty Việt - Séc.