Gạch không nung - nhìn từ chất lượng từ các công trình tại Lào Cai

Gạch không nung - nhìn từ chất lượng từ các công trình tại Lào Cai

Trong những năm qua, việc tăng tỷ lệ gạch không nung (GKN) trong ngành vật liệu xây dựng được quan tâm về chủ trương cũng như đường lối chính sách. Tuy nhiên thực tế từ các công trình xây dựng có sử dụng GKN đang bộc lộ rất nhiều yếu điểm, khó có thể khắc phục.