Phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững

Phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, hội nhập kinh tế quốc tế thời gian tới cần đặt mục tiêu cao nhất là phục vụ phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững.