Nửa đầu năm 2020, sản lượng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản giảm mạnh

Nửa đầu năm 2020, sản lượng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản giảm mạnh

Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 6 năm 2020 giảm 3,4% so với cùng kì năm 2019.