Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận tầm nhìn đến 2050

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận tầm nhìn đến 2050

Tại Quyết định số 348/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

Ngày 24/2, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 294/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.