bao gồm đo thân nhiệt và hỏi các yếu tố dịch tể

Mới nhất