di chuyển vào chốt kiểm tra. Tiếp đó 2 cán bộ thuộc chốt kiểm tra tiến hành thông báo với tài xế

Mới nhất