Hà Nội: Xây dựng lộ trình quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây

Hà Nội: Xây dựng lộ trình quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây

Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 3605/KH-SCT, về triển khai thực hiện đề án “Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025”.