Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI: Đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của đất nước.Sáng 15/10, Lâm Đồng đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Sáng 15/10, Lâm Đồng đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI có sự tham dự của 320 đại biểu đại diện cho 46.281 đảng viên của 18 đoàn đại biểu Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và hành động, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ tỉnh. Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI: Đưa Lâm Đồng  trở thành tỉnh phát triển khá của đất nước.

Hình: Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng diễn ra trong bối cảnh địa phương đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đại hội lần thứ XI được tiến hành trong tâm thế, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”, mỗi đại biểu và toàn thể đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ trí tuệ. Tập trung thảo luận, bàn bạc quyết định vấn đề lớn, những định hướng, quyết sách quan trọng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và nhân dân trao gửi và hướng về Đại hội.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI: Đưa Lâm Đồng  trở thành tỉnh phát triển khá của đất nước.

Hình: Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh, với những thành tựu đạt được trong thời gian qua, có thể tự hào và khẳng định rằng tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đây là tiền đề vững chắc để vươn tới mục tiêu cao hơn trong các nhiệm kỳ tiếp theo. Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước”; đồng thời, đề ra định hướng chiến lược “đến năm 2030 là tỉnh khá toàn diện, tự cân đối ngân sách và có đóng góp cho Trung ương và đến năm 2045, Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Tại Đại hội, đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã trình bày tóm tắt báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, nền kinh tế của tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển, quy mô và chất lượng được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt khá cao, bình quân 5 năm tăng 8,0%, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quy mô GRDP tăng 1,6 lần. Chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được nâng lên, năng suất lao động tăng 1,5 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người 71 triệu đồng/người/năm 2020, cao hơn bình quân chung cả nước.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI: Đưa Lâm Đồng  trở thành tỉnh phát triển khá của đất nước.

Hình: Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trình bày tóm tắt báo cáo chính trị trình đại hội

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu ngành công nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc. Xây dựng, phát triển thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đối với các sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica, du lịch canh nông. Dịch vụ, du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế động lực của tỉnh, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng cả về lượng và giá trị. Hạ tầng kinh tế của tỉnh được quan tâm đầu tư hoàn thiện bộ mặt đô thị và nông thôn. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh phúc lợi xã hội đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng thời, làm tốt vai trò cầu  nối giữa Tây Nguyên với các tỉnh miền Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ; tích cực, chủ động họp tác với một số tỉnh, thành phố nhằm phát huy lợi thế, tạo động lực thúc đẩy phát tríển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, quảng bá thưong hiệu, thu hút đẩu tư, liên kết chuỗi giá trị sản xuất, phân phối sản phẩm nông nghiệp và du lịch.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI: Đưa Lâm Đồng  trở thành tỉnh phát triển khá của đất nước.

Hình: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá rất cao quá trình chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Các đồng chí đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tổ chức thành công đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình bày tại Đại hội công phu, đánh giá đúng mức những thành tựu; nghiêm túc thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó, cùng với việc đánh giá sát tình hình thế giới, trong nước, bám sát các quan điểm, định hướng lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tình hình thực tiễn của địa phương đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ Đại hội XI, giai đoạn 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kì 2020 – 2025 sẽ tiếp tục diễn ra trong chiều ngày 15/10 và ngày 16/10. Đại hội sẽ thực hiện các nội dung quan trọng theo chỉ thị của Trung ương và chương trình của Đại hội: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X; đánh giá rõ khách quan, toàn diện kết quả đã đạt được và những yếu kém. Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm để làm cơ sở để xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; Đại hội cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực tỉnh ủy khóa X; bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thanh Hà - PLVN Lâm Đồng

 

 
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất