fspin Đồng chí Nguyễn Văn Bình: Đắk Nông đặc biệt coi trọng kinh tế lâm nghiệp, bảo vệ và hồi sinh rừng tự nhiên. - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Văn Bình: Đắk Nông đặc biệt coi trọng kinh tế lâm nghiệp, bảo vệ và hồi sinh rừng tự nhiên.Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Sáng 15-10, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao; Trần Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Lê Diễn, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông; đại diện các ban Đảng, bộ, ban, ngành T.Ư; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động, lão thành cách mạng; lãnh đạo chủ chốt Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ cùng 349 đại biểu chính thức, đại diện hơn 26.500 đảng viên toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2015 - 2020, do đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tại Đại hội, nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt, nỗ lực, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan trọng, thực hiện thành công mục tiêu thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình: Đắk Nông đặc biệt coi trọng kinh tế lâm nghiệp, bảo vệ và hồi sinh rừng tự nhiên.

 Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức bình quân chung của cả nước, ước đạt 8,02%; ngành công nghiệp khai khoáng có sự tăng trưởng khá; quy mô và tiềm lực của nền kinh tế tăng 1,34 lần; GRDP bình quân đầu người tăng từ 38,65 triệu đồng lên 52 triệu đồng vào năm 2020.

Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng.

Tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn. Công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được coi trọng, có sự đổi mới trong việc tổ chức, triển khai thực hiện, có nhiều chuyển biến tích cực…

Tuy nhiên, đặt trong tương quan phát triển chung của đất nước, so các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và yêu cầu của nhân dân, quá trình phát triển của Đắk Nông trong 5 năm qua vẫn còn hạn chế, yếu kém.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu đề ra, tái cơ cấu kinh tế chưa rõ nét; kết cấu hạ tầng chuyển biến chậm; kết quả phát triển một số mặt trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - y tế chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa nghiêm.

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, Đảng viên…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đắk Nông còn nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp và bất lợi, nhất là tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và đại dịch Covid-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế tăng trưởng khá với tốc độ bình quân hơn 8%/năm. Quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đã đạt mức trung bình các tỉnh Tây Nguyên và vượt khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp của cả nước. Thu ngân sách tăng. Kết cấu hạ tầng từng bước cải thiện. Kim ngạch xuất khẩu đạt nhiều kết quả tốt.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững đạt kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,2% năm 2016 xuống ước còn dưới 7% năm 2020. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cơ bản thống nhất với Báo cáo chính trị trình Đại hội và cho rằng, mục tiêu, phương hướng, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã thể hiện khát vọng vươn lên, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận đó là:

Thứ nhất, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Củng cố đoàn kết, thống nhất và nâng cao năng lực lãnh đạo trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, có uy tín cao, luôn tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân đoàn kết trong Đảng và nhân dân.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của T.Ư và Đảng bộ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí với quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, hiệu quả. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế. Sớm lập “Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" phản ánh khách quan điều kiện, thực tiễn và lợi thế của tỉnh, phù hợp xu hướng phát triển của đất nước và thế giới.

Xây dựng và triển khai theo lộ trình các đề án, chương trình chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phù hợp điều kiện và thực tiễn, tập trung vào chuyển đổi số một cách thực chất và hiệu quả. Huy động, sử dụng kết hợp và hiệu quả mọi nguồn lực trên tinh thần “nội lực là nền tảng”, nguồn lực bên ngoài là quan trọng”; đẩy mạnh liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển. Tăng cường thu hút đầu tư có chọn lọc.

Tiếp tục chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, có thế mạnh. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt coi trọng kinh tế lâm nghiệp, bảo vệ và hồi sinh rừng tự nhiên.Tăng cường quản lý hiệu quả tài nguyên đất đai. Phát triển mạnh các loại hình thương mại, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, quan tâm hơn đến phát triển kinh tế cửa khẩu.

Có chiến lược và tư duy đổi mới, sáng tạo về phát triển du lịch, đặc biệt là cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và phát huy giá trị của Công viên địa chất UNESCO Đắk Nông.

Thứ ba, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, y tế và chăm lo mọi mặt đời sống của nhân dân. Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động hơn nữa tiếp cận các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phục vụ triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện tốt chính sách an sinh, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững, chế độ đối với gia đình và người có công với cách mạng. Chăm lo hơn nữa công tác dân tộc, tôn giáo, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa

Thứ tư, tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới lãnh thổ trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh, nhất là khu vực biên giới.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình: Đắk Nông đặc biệt coi trọng kinh tế lâm nghiệp, bảo vệ và hồi sinh rừng tự nhiên.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư phát biểu chỉ đạo đại hội.

Hội nhập quốc tế một cách chủ động, tích cực hơn nữa để tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài; tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp với tỉnh Môn-đun-ki-ri, Campuchia, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các đại biểu dự Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cân nhắc, lựa chọn bầu những đồng chí có uy tín cao trong Đảng bộ và quần chúng nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực thực tiễn và tổ chức thực hiện vào Ban Chấp hành Đảng bộ tình nhiệm kỳ tới, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn 2020 - 2025.

Đề nghị Đại hội công tâm, khách quan lựa chọn bầu những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ và sức chiến đấu của Đảng bộ vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ bế mạc vào chiều 16/10.

Danh Tạo
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất