fspin Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên bế mạc, kết thúc thành công tốt đẹp. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tham dự và chúc mừng tại phiên bế mạc.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng hoa các đại biểu

Sau gần 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước”. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Đức Quận được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Hiệp và đồng chí Trần Đình Văn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí và đồng chí Đặng Đức Hiệp được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khóa XI; ngoài 1 đại biểu đương nhiên là ông Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Đại hội cũng đã bầu 17 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua các Văn kiện: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tính uỷ khoá X; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã - hội giai đoạn 2021 - 2026.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, đã ghi nhận công lao đóng góp của các đồng chí vào hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Trong đó, phải kể đến trách nhiệm, vai trò và sự đóng góp quan trọng của từng đồng chí trong Ban Chấp hành suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nên đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục phát triến, duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư, hoàn thiện. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh, phúc lợi xã hội đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từng bước đẩy lùi. Hoạt động đối ngoại được mở rộng. Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, sư gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân được củng cố, tăng cường.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sau khi được các đại biểu thông qua đã Quyết nghị: Tán thành những nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; phương hướng, mục tiêu phát triển 5 năm (2020 - 2025) với các chỉ tiêu cụ thể.

Trong đó, có những chỉ tiêu: Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,0 – 8,0% (trong đó, khu vực nông lâm tăng 4,5 – 5,0% , khu công nghiệp xây dựng tăng 9,5 - 11,0%, khu vực dịch vụ tăng 8,0 – 9,0%); Về văn hóa - xã hội, tỷ tệ lao động qua đào tạo đạt từ 85 – 86%, tỷ lệ thất nghiệp dưới 1,2%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm ít nhất từ 1,0 – 1,5%, phấn đấu đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới vào năm 2025; Về môi trường, đến năm 2025 có ít nhất 95% rác thải đô thị được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn, tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đuợc xử lý đạt 100%, tỷ lệ hộ dân vùng đô thị sử dụng nước sạch đạt 80% trở lên, tỷ lệ hộ dân vùng nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 95%; duy trì tỷ lệ độ che phủ của rừng trên 55%.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XI cũng đề ra 4 khâu đột phá:

(1) Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, nhà nước, xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử.

(2) Phát triển nguồn nhân lực, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực công nghệ thông tin để triển khai hiệu quả chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nền kinh tế số; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

(3) Tháo gỡ những vướng mắc trong quan hệ sản xuất, mở đường cho sản xuất phát triển đặc biệt là tạo sự hợp tác và liên kết sâu rộng trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung tổ chức lại các mô hình hợp tác một cách phù hợp, có hiệu quả từ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ... để tạo sự liên kết từ sản xuất, chế biến đến thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo ra động lực mới.

(4) Huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là ưu tiên phát triên hạ tầng đô thị, giao thông, du lịch, công nghệ thông tin - truyền thông, hạ tầng mạng viễn thông thế hệ mới, hạ tầng số… gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tiếp tục triển khai đầu tư 8 công trình trọng điểm của giai đoạn 2016 - 2020 và đầu tư mới 9 công trình.

Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI thay mặt các đồng chí được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI gửi lời cảm ơn tới sự tín nhiệm của Đại hội và khẳng định: “Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI xin hứa với Đại hội, với Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy hết những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, phát huy trách nhiệm được giao, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nghị quyết của Đại hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đi vào cuộc sống và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra”.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Đức Quận – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI, khẳng định: Sau gần 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra: “Thành công của Đại hội là động lực tinh thần cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiến lên, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa để đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu thành tỉnh khá của cả nước”.

Thanh Hà – PLVN Lâm Đồng
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất