Vĩnh Long: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnhChiều ngày 12/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Tại Quyết định số: 3321/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh ký ban hành ngày 11/12/2020 với nội dung “Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long - năm 2021” nêu rõ: “Đảm bảo đúng đối tượng tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng; Đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn ngạch công chức; chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn với công tác sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu của từng cơ quan, đơn vị…”.

Vĩnh Long: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh.

Cụ thể, Đào tạo trình độ đại học cho cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức tại địa phương… Đào tạo trình độ đại học cho cán bộ, công chức ở cấp tỉnh, cấp huyện trong trường hợp cơ quan, đơn vị được tổ chức, sắp xếp lại mà không thể bố trí được công việc phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo trước đó (nếu có).

Đào tạo trình độ sau đại học phù hợp với vị trí việc làm cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã bảo đảm theo quy hoạch và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị… Khuyến khích tự đào tạo trình độ sau đại học cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chuyên môn, gắn với quy hoạch sử dụng lâu dài, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế…

Đồng thời, triển khai thực hiện Quyết định số 197/QĐUBND, ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg, ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, hướng dẫn, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ để đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định…

Qua đó, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực trong thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xây dựng sự nghiệp chính trị và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.

Anh Duy