Hà Nội: Tập trung xử lý vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất côngUBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5735/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy về thực trạng, kết quả và giải pháp xử lý vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Hà Nội: Tập trung xử lý vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công

Tập trung xử lý vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công

Công văn nêu rõ, thực hiện thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 2354-TB/TU, ngày 29/11/2019, của Thành ủy về báo cáo thực trạng, kết quả và giải pháp xử lý vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan căn cứ thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy (tại mục 1 Thông báo số 2354-TB/TU, ngày 29/11/2019), ý kiến của Đảng đoàn HĐND thành phố (tại Văn bản số 162-CV/ĐĐ, ngày 27/9/2019) và các biện pháp, giải pháp tại mục II, III Văn bản số 487-BC/BCS, ngày 9/9/2019, của Ban Cán sự đảng UBND thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 30/4/2020.

Các sở: Xây dựng, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, NN&PTNT tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 31/3/2020. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện, thị xã; tổng hợp báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/5/2020.

Ngọc Quang


Bài liên quan