UBND TP. Hồ Chí Minh bãi bỏ 8 văn bản do TP ban hànhUBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 13/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 8 văn bản quy phạm pháp luật do TP ban hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/5/2020.

Trong 8 văn bản bãi bỏ có Quyết định số 53/2000/QĐ-UB-VX ngày 02/10/2000 của UBND Thành phố về việc quy định tạm thời về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma túy Thành phố và quận, huyện.

Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND ký ngày 11/2/2009 của UBND Thành phố về tăng cường quản lý nhà nước đối với việc nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra có 6 văn bản là các quyết định và chỉ thị được ký từ 2003-2015.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất