Tập trung thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóaUBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1916/UBND-KT, yêu cầu các sở, ban, liên quan, các doanh nghiệp thuộc thành phố thực hiện cổ phần hóa năm 2020, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Tập trung thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa

Tập trung thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa

Để đảm bảo tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phục vụ công tác cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc UBND thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg, ngày 15/8/2019, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch và Tổng giám đốc các doanh nghiệp thuộc UBND thành phố trong danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 tại Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg, ngày 15/8/2019, của Thủ tướng Chính phủ: Khẩn trương chỉ đạo rà soát, kê khai, báo cáo, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng theo quy định và các nội dung quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017, của Chính phủ, Thông tư số 37/2018/TT-BTC, ngày 16/4/2018, của Bộ Tài chính, chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 5518/UBND-KT, ngày 9/11/2018, và hướng dẫn có liên quan của Sở Tài chính, gửi Sở Tài chính trước ngày 30/5/2020 để xử lý theo quy định.

Đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố Hà Nội: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Cục Thuế thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có cơ sở nhà, đất), trường hợp cụ thể, cần thiết, mời: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp tham gia liên ngành; tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất, họp liên ngành và thống nhất ký tờ trình do Sở Tài chính dự thảo, (tùy từng trường hợp cụ thể, Sở Tài chính chủ trì quyết định thành phần ký tờ trình liên ngành) báo cáo UBND thành phố phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại Điều 6 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Đối với các cơ sở nhà, đất nằm trên địa bàn các địa phương khác: Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND thành phố lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, gửi Bộ Tài chính để chủ trì xử lý và phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại Điều 6 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và đúng thẩm quyền.

Chủ tịch và Tổng giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung, tiến độ và chất lượng báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng; chủ động phối hợp với các sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế thành phố và các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan tổ chức thực hiện phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiến độ và đúng quy định pháp luật.

UBND thành phố giao Giám đốc, Thủ trưởng của các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra thành phố, Cục Thuế thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm: Đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố Hà Nội của các doanh nghiệp thuộc UBND thành phố, phối hợp với Sở Tài chính tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà đất, thẩm định (nêu rõ những vấn đề đồng ý, những vấn đề không đồng ý và lý do không đồng ý, những nội dung cần bổ sung hoàn chỉnh) và ký tờ trình liên ngành do Sở Tài chính dự thảo báo cáo UBND thành phố phê duyệt theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với nhà, đất trên địa bàn thành phố Hà Nội của các doanh nghiệp thuộc bộ, ngành Trung ương và các địa phương khác: Cùng Sở Tài chính phối hợp Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà đất; họp liên ngành (thành phần cụ thể do Sở Tài chính chủ trì quyết định) và thống nhất nội dung để Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND thành phố có văn bản tham gia ý kiến gửi Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Mỹ Duyên


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất