Dấu ấn của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASOSAIKiểm toán Nhà nước đã chủ động phối hợp với Ban Thư ký và các Ủy ban, Nhóm công tác của ASOSAI thực hiện Kế hoạch chiến lược ASOSAI 2016-2021 và các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội.

Dấu ấn của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASOSAI

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021. (Nguồn: Kiểm toán Nhà nước Việt Nam)

Tháng 9/2018, trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán Tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 được tổ chức tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc chính thức nhận chuyển giao chức Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.

Hơn một nửa chặng đường đã đi qua, với vai trò Chủ tịch của tổ chức các Cơ quan Kiểm toán Tối cao (SAIs) đầy uy tín ở khu vực châu Á, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, đặc biệt là những sáng kiến, đề xuất nhằm thúc đẩy việc thực hiện "Tuyên bố Hà Nội về Kiểm toán môi trường và phát triển bền vững."

Nhiều sáng kiến, đề xuất thiết thực, hiệu quả

Trong thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh Kế hoạch đối ngoại năm 2020, bao gồm hoạt động của Chủ tịch ASOSAI phù hợp với tình hình dịch COVID-19; trình Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ cho phép Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chủ trì thực hiện cuộc kiểm toán hợp tác về môi trường với chủ đề liên quan đến nguồn nước lưu vực sông Mekong; sáng kiến thành lập Ủy ban đặc biệt nghiên cứu việc thành lập Nhóm làm việc của ASOSAI về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; sáng kiến về phim tài liệu "ASOSAI vì sự phát triển bền vững" dự kiến trình chiếu tại Đại hội ASOSAI 15 năm 2021 tại Thái Lan...

Để tăng cường năng lực thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã cử công chức thuộc Tổ Thư ký Chủ tịch tham gia khóa đào tạo kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tế do Bộ Ngoại giao tổ chức tháng 2/2020; cử công chức thuộc Ban, nhóm công tác của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tham gia các khóa đào tạo trong khuôn khổ Chương trình tăng cường năng lực của INTOSAI, ASOSAI, Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán Tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI) như: Cuộc họp trực tuyến của Nhóm Đề án nghiên cứu ASOSAI lần thứ 12 "Kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững" tháng 4/2020; Khóa đào tạo trực tuyến về Cộng đồng ASEAN và vai trò Chủ tịch của Việt Nam trong năm 2020 tháng 5/2020; Cuộc họp trực tuyến ASEANSAI tháng 6/2020.

Ngoài ra, xây dựng kế hoạch hành động tham gia Ban điều hành Nhóm công tác INTOSAI về kiểm toán các ngành công nghiệp khai khoáng (INTOSAI WGEI).

Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã chủ động, linh hoạt trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Kiểm toán Nhà nước đồng ý chủ trương ASOSAI hoãn tổ chức Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 55 theo kế hoạch từ tháng 3 sang tháng 7/2020.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2020, trước tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASOSAI đã quyết định tổ chức Cuộc họp theo hình thức trực tuyến. Quyết định này cũng phù hợp với xu thế tất yếu của các tổ chức quốc tế trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việc đưa công nghệ thông tin vào tổ chức các cuộc họp, hội thảo, đào tạo nhằm đảm bảo cho hoạt động của ASOSAI năm 2020 diễn ra đúng kế hoạch, đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng Thư ký ASOSAI (Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc) và các thành viên Ban điều hành xây dựng Chương trình nghị sự, thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55 vào ngày 27/7/2020, nhằm chuẩn bị đầy đủ, toàn diện và chu đáo cho cuộc họp.

Kiểm toán Nhà nước cũng đã tích cực đóng góp ý kiến vào Bảng khảo sát số 9 và Kế hoạch hoạt động của Nhóm công tác kiểm toán môi trường của ASOSAI (ASOSAI WGEA) giai đoạn 2020-2022; Bảng khảo sát về Chương trình tăng cường năng lực thí điểm lần thứ 2 giai đoạn 2020-2021; Bảng khảo sát về nhu cầu tăng cường năng lực giai đoạn 2022-2024.

Với vai trò dẫn dắt, lãnh đạo ASOSAI trong việc hiện thực hóa các mục tiêu, cam kết trong Tuyên bố Hà Nội, đặc biệt trong vấn đề kiểm toán môi trường và phát triển bền vững; xuất phát từ tình hình thực tế về những ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng nước biển dâng cao và xâm nhập mặn tại Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước tích cực nghiên cứu, trình Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam chủ trương cho phép Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chủ trì thực hiện cuộc kiểm toán hợp tác về môi trường của ASOSAI với chủ đề liên quan đến nguồn nước lưu vực sông Mekong giai đoạn 2020-2021.

Trên cơ sở đồng ý của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước đã vận động các SAI thành viên gồm: Campuchia, Myanma, Lào, Thái Lan tham gia và khảo sát chủ đề của cuộc kiểm toán hợp tác về nguồn nước lưu vực sông Mekong để báo cáo tại Cuộc họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55 trực tuyến vào tháng 7/2020; chủ động tìm kiếm nhà tài trợ kỹ thuật cho cuộc kiểm toán.

Nổi bật, trong 6 tháng đầu năm 2020, Kiểm toán Nhà nước đã chủ động phối hợp với Ban Thư ký và các Ủy ban, Nhóm công tác của ASOSAI thực hiện Kế hoạch chiến lược ASOSAI 2016-2021 và các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội.

Đại diện ASOSAI đã tham dự 2 cuộc họp trực tuyến cấp kỹ thuật về xây dựng Kế hoạch chiến lược của INTOSAI giai đoạn 2023-2028 vào tháng 4 và tháng 6/2020, đóng góp ý kiến về định hướng chiến lược của ASOSAI, xây dựng bảng khảo sát thông tin các SAI thành viên.

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng tham gia Cuộc kiểm toán hợp tác của IDI-KSC-ASOSAI về phát triển bền vững: Hệ thống ý tế quốc gia vững mạnh giai đoạn 2020-2023; xây dựng video clip và Báo cáo "Kiểm toán Nhà nước Việt Nam: Kiểm toán môi trường vì một hành tinh xanh" tham gia Giải thưởng "Tầm nhìn xanh" do Nhóm công tác Kiểm toán môi trường ASOSAI tổ chức.

Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò Chủ tịch ASOSAI của Kiểm toán Nhà nước cũng được đẩy mạnh thông qua Trang thông tin điện tử của Chủ tịch ASOSAI, kênh thông tin chính thức của Chủ tịch ASOSAI và các cơ quan báo chí trong và ngoài nước cũng như của Kiểm toán Nhà nước.

Sẵn sàng cho Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55

Trong bối cảnh của đại dịch COVID-19, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch ASOSAI của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam gặp nhiều khó khăn, nhiều hoạt động liên quan đến thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch bị hủy, hoãn, hoặc chưa xác định được thời gian tổ chức.

Tuy nhiên, để thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASOSAI, cũng như Kế hoạch đối ngoại năm 2020, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam xác định tiếp tục bám sát Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI và một số nhiệm vụ trọng tâm.

Nổi bật là việc chủ trì và điều hành thành công Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55 diễn ra vào ngày 27/7/2020.

Dấu ấn của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASOSAI
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc kiểm tra công tác chuẩn bị cho Cuộc họp trực tuyến Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 55. (Nguồn: Kiểm toán Nhà nước)

Cuộc họp với sự tham dự của 12 SAI thành viên Ban Điều hành ASOSAI gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Kuwait, Indonesia, Malaysia, Nepal, Nga, Thái Lan; 2 SAI thành viên Ủy ban Kiểm toán: Kazakhstan và Thổ Nhĩ Kỳ và Cơ quan Sáng kiến phát triển INTOSAI (IDI).

Tại cuộc họp lần này, các thành viên Ban Điều hành sẽ dành thời gian để nhìn lại những hoạt động đã triển khai kể từ sau Cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 54; đồng thời, tập trung thảo luận những vấn đề nghị sự quan trọng của ASOSAI như: Hoạt động phát triển năng lực của ASOSAI, sự hợp tác của ASOSAI với các tổ chức khu vực, mục tiêu và ưu tiên chiến lược ASOSAI giai đoạn 2022-2027; Kế hoạch hoạt động của Nhóm công tác ASOSAI về Kiểm toán môi trường giai đoạn 2020-2022; Báo cáo về Đề án nghiên cứu ASOSAI lần thứ 12; Báo cáo của Ủy ban đặc biệt nghiên cứu việc thành lập Nhóm công tác ASOSAI về Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và vai trò của ASOSAI trong việc hỗ trợ các SAI thành viên ứng phó với đại dịch COVID-19...

Đặc biệt, tại cuộc họp, Ban điều hành ASOSAI sẽ thông qua Báo cáo thực hiện cuộc kiểm toán hợp tác về môi trường giai đoạn 2020-2021 do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chủ trì.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện Điều khoản tham chiếu cuộc kiểm toán hợp tác về kiểm toán môi trường do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chủ trì; xây dựng trình phê duyệt kế hoạch kiểm toán; tổ chức cuộc họp khởi động Chương trình. Phối hợp với Tổng thư ký ASOSAI, Ban điều hành ASOSAI, Nhóm nòng cốt quản lý Kế hoạch chiến lược ASOSAI và các thành viên ASOSAI thực hiện Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2020-2021 hướng tới thực hiện thành công cam kết trong Tuyên bố Hà Nội và xây dựng Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2022-2027, đồng thời, triển khai kế hoạch Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tham gia cuộc kiểm toán hợp tác của IDI-KSC-ASOSAI về phát triển bền vững: Hệ thống y tế quốc gia vững mạnh giai đoạn 2020-2023.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam xác định, tích cực tham gia các hoạt động đào tạo trực tuyến do ASOSAI tổ chức như: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trực tuyến từ ngày 15-24/7/2020 trong khuôn khổ Chương trình của IDI về tăng cường hợp tác với các bên liên quan; phối hợp với Ban thư ký ASOSAI đại diện ASOSAI tham gia các cuộc họp trực tuyến cấp kỹ thuật của INTOSAI về xây dựng Kế hoạch chiến lược INTOSAI 2022-2027; cuộc họp trực tuyến của Nhóm Đề án nghiên cứu của ASOSAI lần thứ 12 về kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững, góp phần thực hiện Tuyên bố Hà Nội./.

(Vietnam+)


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất