Bãi bỏ 58 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tưSPL - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Cụ thể, bãi bỏ 56 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 như: Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)… 2 thủ tục hành chính tại Quyết định số 814/QĐ-BKHĐT ngày 25/5/2020 cũng được bãi bỏ như: trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

55 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư bao gồm: 10 thủ tục hành chính cấp trung ương và 45 thủ tục hành chính cấp tỉnh (22 thủ tục do Sở KH&ĐT thực hiện; 23 thủ tục do ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thực hiện).

Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 2/6/2021./.

Nam Phương