Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVIIVới phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, chiều ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên bế mạc, kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội; biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2025 là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị toàn tỉnh trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy và tăng cường sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh cải cách, không ngừng nâng cao hiệu quả nền hành chính công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; ứng dụng khoa học - công nghệ, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững; xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đạt mức trung bình của cả nước vào năm 2025.

Đại hội đã đề ra 21 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Trong đó phấn đấu giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá so sánh năm 2010) trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt hơn 300.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm đạt 7% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 70,69 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội (giá hiện hành) đạt 179 nghìn tỷ đồng; tổng giá trị xuất khẩu đạt 3.520 triệu USD, bình quân đạt 704 triệu USD/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt khoảng 12.500 tỷ đồng, trong năm năm đạt 53.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo cả tỉnh giảm bình quân 1,5%-2%/năm, riêng hộ nghèo dân tộc thiểu số hằng năm giảm 3-4%; đến năm 2025, phấn đấu có 100/152 xã và có ít nhất bốn đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hằng năm, tổ chức cơ sở Đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ từ 50% trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ từ 15-20%; bình quân hằng năm, kết nạp mới từ 2-3%/tổng số đảng viên trở lên…

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVII

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trên, Đảng bộ tỉnh xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân; sáu nhiệm vụ trọng tâm và đẩy mạnh ba giải pháp đột phá là:

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công; tăng cường phân cấp, phân quyền, phân trách nhiệm cho người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tập trung phát triển khoa học - công nghệ; phát huy tiềm năng, lợi thế để tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo hướng nhanh và bền vững.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong tất cả các lĩnh vực. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ theo hướng dân chủ, công khai, bình đẳng, có cạnh tranh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên”.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVII

Các đại biểu dự Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quan tâm đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; kết nối hệ thống giao thông với các tỉnh lân cận, khu vực và quốc tế bằng đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án động lực, trọng điểm để thúc đẩy liên kết vùng. Phát triển mạnh thương mại, logistics, du lịch, công nghiệp, đáp ứng nhu cầu kết nối giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải miền trung, TP Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ, các tỉnh nam Lào và Campuchia; xây dựng cảng cạn phục vụ vận tải đa phương thức; phát triển Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành Cảng hàng không quốc tế, xây dựng cửa khẩu Đắk Ruê. Đặc biệt xây dựng cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã họp phiên thứ nhất bầu đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 20 đồng chí.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII không chỉ là công sức, trí tuệ của các đại biểu dự Đại hội, mà còn là sự đóng góp tích cực của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh từ nhiều tháng qua. Thành công của Đại hội còn là nguồn sức mạnh hết sức to lớn, cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị ngay sau Đại hội này, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ phải tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến tất cả các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17; xây dựng kế hoạch và các chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét và có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Danh Tạo