Bình Thuận: Tăng cường công tác quản lý hoạt động “tín dụng đen”Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã ký ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện về an ninh trật tự và các hoạt động kinh doanh tài chính “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, các Sở, ban, ngành có chức năng quản lý Nhà nước liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và các hoạt động kinh doanh tài chính “tín dụng đen” cung cấp các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh lên website của đơn vị và có văn bản thông báo cho các cơ sở kinh doanh biết và thực hiện; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin và tham gia đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và các hoạt động kinh doanh tài chính “tín dụng đen”.

Bình Thuận: Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh tài chính “tín dụng đen”

Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh tài chính “tín dụng đen”  

Đồng thời Công an tỉnh là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh trong quá trình thực hiện công tác phối hợp và trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện về ANTT và các hoạt động kinh doanh tài chính “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác phối hợp quản lý, kiểm tra thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách quản lý, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và các hoạt động kinh doanh tài chính “tín dụng đen”.

Mục đích của quy chế phối hợp nhằm bảo đảm quá trình hoạt động bình thường, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi trong đầu tư kinh doanh của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ giữa Công an tỉnh với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc tham mưu, giúp UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện về ANTT, các hoạt động kinh doanh tài chính “tín dụng đen”.

Phản ánh kịp thời và chính xác các thông tin về hoạt động của các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện về ANTT và các hoạt động kinh doanh “tín dụng đen”, cung cấp thông tin về cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện về ANTT và các hoạt động kinh doanh tài chính “tín dụng đen” cho các cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Phát hiện và xử lý kịp thời các cá nhân, cơ sở kinh doanh lợi dụng hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện về ANTT và các hoạt động kinh doanh tài chính “tín dụng đen” để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; ngăn chặn kịp thời và hạn chế những tác động tiêu cực do hoạt động của các cá nhân, cơ sở kinh doanh gây ra.

Minh Trường – Đình Thu