fspin Bình Thuận: Triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Bình Thuận: Triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừaVừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch Triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bình Thuận: Triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bình Thuận: Triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Với mục tiêu triển khai kịp thời, đồng bộ các nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời yêu cầu đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương thức thực hiện theo quy định của Nghị định; kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với việc thực hiện các chương trình, đề án có liên quan đến doanh nghiệp. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp làm đầu mối tham mưu, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh và báo cáo cho UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo yêu cầu.

Minh Trường – Đình Thu
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất