Bộ TN&MT công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai trên cả nước(SPL) - Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định số 1435 ngày 22/7/2021 về Phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 (tính đến ngày 31/12 /2019).

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên cả nước là 33.131.713 ha, bao gồm: Diện tích nhóm đất nông nghiệp là 27.986.390 ha; Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 3.914.508 ha; Diện tích nhóm đất chưa sử dụng là 1.230.815 ha.

Bộ TN&MT công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai trên cả nước

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Số liệu kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 được sử dụng thống nhất trong cả nước. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.

Diện tích chi tiết từng loại đất, từng loại đối tượng sử dụng, đối tượng quản lý được thể hiện trong biểu hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của cả nước, các vùng kinh tế - xã hội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo Quyết định này.

Trước đó, ngày 17/6/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 15/CT- TTg về việc “kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.”

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất nhằm mục đích: đánh giá thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua; đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, hiệu quả sử dụng đất…

Vào tháng 2/2021, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT căn cứ tình hình thực tế, chủ động đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án “Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019”.

Về việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương cho các địa phương có khó khăn, không tự cân đối được kinh phí để thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính, hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Kết quả kiểm kê đất đai là hết sức quan trọng để nắm chắc tài nguyên đất đai của toàn quốc và từng địa phương phục vụ cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, các quy hoạch phát triển của địa phương, do đó cần phải tập trung đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới./.


Bài liên quan