Chính phủ đề xuất sửa Luật Đất đai trong năm 2020Chính phủ vừa đề xuất nội dung dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp thường kỳ năm 2020 trong đó có đề xuất sửa đổi Luật Đất đai...

Ngày 5/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 3116/QĐ-BTNMT phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Theo Quyết định này, những văn bản quy phạm pháp luật sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020 liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Chính phủ đề xuất sửa Luật Đất đai trong năm 2020

Ngoài ra, trong năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác như Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường (tháng 8/2020), Thông tư quy định về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường địa phương (tháng 8/2020)…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 5/12/2019.

Cũng liên quan đến lĩnh vực đất đai, mới đây, Văn phòng Chính phủ đã cho biết, Chính phủ vừa đề xuất nội dung dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp thường kỳ năm 2020.

Theo đó, Chính phủ dự kiến trình các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; dự án Luật Biên phòng Việt Nam (cho ý kiến lần đầu trước khi trình Quốc hội cho ý kiến); dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo vệ môi trường; dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)...

T/h


Bài liên quan