fspin Chủ động điều tra, đánh giá các vùng đất ngập nước - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Chủ động điều tra, đánh giá các vùng đất ngập nướcNgày 31/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1078/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã điều tra, đánh giá các vùng đất ngập nước thuộc địa bàn thành phố quản lý.

Chủ động điều tra, đánh giá các vùng đất ngập nước

Ảnh minh họa

Để đảm bảo hiệu quả trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP, ngày 29/7/2019, của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát điều tra, kiểm kê, đánh giá và thực hiện quan trắc chất lượng môi trường nước, trầm tích, chế độ thủy văn, đa dạng sinh học và mối đe dọa tại các vùng đất ngập nước chưa thực hiện trên địa bàn thành phố…

Căn cứ kết quả điều tra, kiểm tra nghiên cứu đề xuất chuyển đổi, chuyển hạng, chuyển cấp các khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia, cấp tỉnh có toàn bộ diện tích thuộc địa bàn quản lý trong trong trường hợp vùng đất ngập nước trên địa bàn thành phố đáp ứng các tiêu chí của vùng đất ngập nước cấp quốc gia. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia…

Chủ trì xây dựng dự thảo báo cáo về vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn thành phố trình UBND thành phố gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/11/2020. Căn cứ kết quả điều tra khảo sát và triển khai các nhiệm vụ, đưa cơ sở dữ liệu về các vùng đất ngập nước vào cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của thành phố.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ động việc lồng ghép nội dung bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước, danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng vào quá trình xây dựng quy hoạch cấp thành phố.

Sở NN&PTNT chủ trì xây dựng và trình UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn thành phố đảm bảo cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các bên liên quan trong việc sử dụng dịch vụ hệ sinh thái vùng đất ngập nước quan trọng. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc quản lý và cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ bản liên quan đến vùng đất ngập nước quan trọng thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thẩm các dự án đầu tư tham mưu trình UBND thành phố không phê duyệt các dự án đầu tư gây tổn hại đến chức năng, dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước, làm thay đổi đặc tính sinh thái vùng đất ngập nước quan trọng của thành phố.

Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành lập đề cương dự toán và thẩm định đề cương dự toán trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Các sở, ban, ngành khác trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát các vùng đất quan trọng của thành phố; phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện quản lý hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước quan trọng có trên địa bàn và trong việc điều tra, kiểm kê vùng đất ngập nước.

UBND các quận, huyện và thị xã thực hiện tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cho cộng đồng sống trong, xung quanh vùng đất ngập nước quan trọng của thành phố. Phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc thực hiện quản lý hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước quan trọng có trên địa bàn và trong việc điều tra, kiểm kê vùng đất ngập nước.

Liên quan đến thực hiện xây dựng dự thảo báo cáo về các vùng đất ngập nước của UBND thành phố, trên cơ sở các nội dung được phân công, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã gửi báo cáo kết quả thực hiện đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND thành phố trước ngày 15/11/2020.

N.Q


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất