Chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVCông tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng theo tiến độ và đúng luật.

 

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp ủy các cấp và của Ủy ban Bầu cử tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Sông Lô đã xác định rõ công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân. Do đó, huyện đã tập trung chỉ đạo sâu sát, toàn diện, thống nhất; xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản và tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình và quy định của pháp luật. Ban Chỉ đạo Bầu cử và Ủy ban Bầu cử các cấp đã được thành lập. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc đã tích cực bám sát các bước trong kế hoạch chỉ đạo triển khai, phối hợp kiểm tra, tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ, kế hoạch.

 

Pano tuyên truyền được treo dọc các tuyến đường trên địa bàn huyện

 

Ủy ban Bầu cử huyện Sông Lô đã quán triệt, triển khai 100% văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức quán triệt và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, thành viên các tổ bầu cử cùng cấp. 100% xã, thị trấn đã thành lập Ủy ban Bầu cử đảm bảo đúng thời gian, số lượng thành viên theo luật định, đồng thời hoàn thành việc thành lập tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu.

Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử cấp huyện là 07 đơn vị, mỗi đơn vị bầu 05 đại biểu HĐND huyện và cấp xã là 118 đơn vị bầu cử với tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu theo Luật là 400 đại biểu trong đó: số đơn vị bầu 05 đại biểu là 07, số đơn vị bầu 04 đại biểu là 43, số đơn vị bầu 03 đại biểu là 57, số đơn vị bầu 02 đại biểu là 11.

Tới nay, Ủy ban Bầu cử từ huyện đến cơ sở triển khai các bước của cuộc bầu cử một cách dân chủ, khách quan. Các đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đều nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của cử tri. Đồng thời, cử tri cũng thẳng thắn, tham gia góp ý mang tính xây dựng và tin tưởng, kỳ vọng vào những người ứng cử lần này.

Để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, huyện Sông Lô cũng đang tích cực rà soát, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất như sửa chữa, tân trang lại khu vực bỏ phiếu ở các nhà văn hóa thôn, con dấu phục vụ bầu cử, kiểm tra chất lượng hòm phiếu. Tập trung chuẩn bị tốt nhất cho bầu cử và chủ động mọi phương án sẵn sàng tổ chức bầu cử trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời đảm bảo các điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử diễn ra thực sự là ngày hội của toàn dân.