Chuyển đổi số - bước đột phá mang tính chiến lượcHiện nay, cả thế giới đã bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nòng cốt là sự đột phá của công nghệ số. Chuyển đổi số là việc cần phải làm và phải làm ngay để nước ta nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng phát triển, không bị tụt lại phía sau.

Chuyển đổi số tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần tăng năng suất lao động, chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia. 
Ở cấp độ địa phương, chuyển đổi số là chuyển đổi sang chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn của địa phương đó. Địa phương chuyển đổi số thành công sẽ đóng góp vào thành công chung của chuyển đổi số quốc gia. Do vậy, chuyển đổi số là nhiệm vụ cần sự vào cuộc quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, triển khai xuyên suốt, đồng.
Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, trước xu thế phát triên của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, xu thế chuyển đổi số, Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã lựa chọn nhiệm vụ chuyển đổi số là một trong 2 lĩnh vực đột phá của tỉnh, 2 đột phá đó là “Đột phá về kết cấu hạ tầng, trong đó có hạn tầng số và đột phá về phát triển du lịch, dịch vụ”. Trong đó, xác định hạ tầng số là một trong những hạ tầng thiết yếu cần phải được đầu tư trước, đầu tư bài bẩn, dài hết để thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển.
Đồng thời, Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 08, một trong 18 đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển CNTT &TT giai đoạn 2020 – 2025 với kinh phí thực hiện lên đến 1.635 tỷ đồng..

Chuyển đổi số -  bước đột phá mang tính chiến lược

Hội nghị tham vấn ý kiến chuyên gia về chuyển đổi số các ngành: y tế,giáo dục, du lịch, giao thông -  vận tải tỉnh Lào Cai, ảnh: Trường THPT Chuyên Lào Cai

Song song với đó, tỉnh Lào Cai đã triển khai các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT; đảm bảo an toàn thông tin; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Xây dựng đô thị thông minh và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó nổi bật là triển khai dịch vụ công trực tuyến. Đến nay 100% thủ tục hành chính đã được cập nhật và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, hiện nay đang từng bước tích hợp các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ quốc gia theo đúng lộ trình. 
Trong năm 2020, đã cung cấp tổng số dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 của tỉnh là 1.168 dịch vụ/2.018 thủ tục hành chính, đạt 58%, trong đó, cung cấp 753 dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4, đạt 37% (đạt chỉ tiêu Chính phủ giao tối thiểu 30%); tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt 37% (80.294 hồ sơ giải quyết trực tuyến/218.949 hồ sơ TTHC). Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 121.550 hồ sơ. Duy trì ứng dụng Zalo trong xây dựng Chính quyền điện tử, phục vụ cho người dân, doanh nghiệp khai thác, tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính. Hiện nay, số lượng người quan tâm đến dịch vụ hơn 29.887 người, trong đó tỉnh Lào Cai chiếm 60,2%.
Trung tâm điều hành thông minh (IOC) đã khởi động từ ngày 14/10/2020. Phát triển đô thị thông minh đặt được dấu ấn trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và môi trường, cảnh báo thiên tai và an ninh năng lượng, với Cổng thông tin du lịch tương tác với du khách; Triển khai phần mềm quản lý lưu trú du khách tập trung. Xây dựng Hệ thống thông tin tổng thể và CSDL ngành giáo dục; Xây dựng môi trường học tập (e-learning), hệ thống khảo thí, ngân hàng đề thi, thi trực tuyến hướng đến mô hình học tập kết nối; Giải pháp giáo dục STEM. Số hóa dữ liệu ngành Y tế; Triển khai sổ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử (EMR)...

Chuyển đổi số -  bước đột phá mang tính chiến lược

Hội nghị phổ biến kiến thức và tham vấn ý kiến chuyên gia về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai

Mục tiêu đến năm 2025, về phát triển Kinh tế số, tỷ trọng kinh tế số của tỉnh Lào Cai thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc; tỉnh Lào Cai nằm trong nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT-Index), nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 
Về phát triển Xã hội số, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; tỉnh Lào Cai nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng.
Về phát triển Chính quyền số, đến năm 2025, xây dựng Trung tâm dữ liệu của tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn cấp độ 3 (Tier 3). Kết nối mạng diện rộng, mạng truyền số liệu chuyên dùng đến 100% cơ quan Đảng, Nhà nước. Hạ tầng dịch vụ của 100% hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh chuyển đổi sang địa chỉ IPv6. 
Tại hội nghị phổ biến kiến thức và tham vấn ý kiến chuyên gia về chuyển đổi số, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai cho biết: Lào Cai là một trong những tỉnh sớm triển khai Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 5 năm; để đạt được mục đề ra, đồng chí cho rằng cần chuyển đổi nhận thức, có sự đồng hành cao từ các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân. 
Đồng chí Chủ tịch  UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương – thành viên BCĐ chuyển đổi số của tỉnh cần tích cực tìm hiểu, nhận thức đúng, đủ về lợi ích, vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm gương mẫu thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương phụ trách.