Đăk Lăk tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử "Người Đăk Lăk Văn minh - Thân thiện - Mến khách(SPL)- Mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đăk Lăk đã đề xuất xây dựng Bộ quy tắc ứng xử "Người Đăk Lăk Văn minh - Thân thiện - Mến khách" gắn với đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Hiện, UBND tỉnh Đăk Lăk giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo, để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc ứng xử, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; từng bước tạo được niềm tin, sự hòa đồng, thân thiện, mến khách của người dân Đắk Lắk đối với khách đến sinh sống, học tập, tham quan, du lịch.

Đăk Lăk tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử Người Đăk Lăk Văn minh - Thân thiện - Mến khách

Đăk Lăk tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử Người Đăk Lăk Văn minh - Thân thiện - Mến khách

Đăk Lăk tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử Người Đăk Lăk Văn minh - Thân thiện - Mến khách

Đăk Lăk tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử Người Đăk Lăk Văn minh - Thân thiện - Mến khách

Đăk Lăk tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử Người Đăk Lăk Văn minh - Thân thiện - Mến khách

Đăk Lăk tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử Người Đăk Lăk Văn minh - Thân thiện - Mến khách

 

                                                                                                     Mỹ Linh