Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai bị phạt 530 triệu đồng do vi phạt một loạt quy địnhCTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai không đăng ký giao dịch chứng khoán, công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán...

Ngày 24/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 391/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuan Mai Corp).

Công ty này bị phạt 300 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán. Bên cạnh đó, Xuan Mai Corp còn bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với một loạt Nghị quyết HĐQT, Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên...

Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai bị phạt 530 triệu đồng do vi phạt một loạt quy định

Ảnh internet

UBCKNN cũng xử phạt 85 triệu đồng đối với Xuan Mai Corp do giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán. Ngày 05/3/2018, công ty đã chuyển 99 tỷ đồng từ tài khoản thu tiền chào bán cổ phiếu ra công chúng sang tài khoản khác của công ty, trước khi UBCKNN có văn bản số 1575/UBCK-QLCB ngày 19/3/2018 về việc nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Ngoài ra công ty bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan; giao dịch với cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này.

Theo BCTC công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán và BCTC Công ty mẹ năm 2018 do công ty tự lập và đã công bố, công ty còn tồn tại khoản phải thu về cho vay đối với 02 công ty là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Thọ Phùng - Ủy viên HĐQT Công ty, bao gồm: Công ty cổ phần Bê tông Xuân Mai Miền Nam và Công ty Xuân Mai Đà Nẵng. Tuy nhiên, công ty chưa thông qua ĐHĐCĐ về các giao dịch này theo quy định. Đồng thời, trong năm 2017 và 2018, công ty có giao dịch với các bên liên quan là công ty con, công ty liên kết nhưng không được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.

Nguồn Ndh


Bài liên quan