fspin Hà Nội: Tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Hà Nội: Tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tửUBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5543/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo chí của thành phố triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Hà Nội: Tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử

Công văn nêu rõ, thực hiện Công văn số 4435/BTP-PLHSHC, ngày 8-11-2019, của Bộ Tư pháp về đôn đốc việc triển khai thực hiện thi hành Luật Tiếp cận thông tin; để triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trên địa bàn thành phố được thống nhất, chất lượng, hiệu quả, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai Kế hoạch số 173/KH-UBND, ngày 23-9-2016 của UBND thành phố về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội; chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 1762/UBND- NC, ngày 24-4-2018.

Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP, ngày 23-1-2018, của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin tới toàn thể CB, CC, VC, người lao động, các tổ chức, đoàn thể, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố; rà soát, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công bố quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin; thường xuyên cập nhật và công khai danh mục thông tin phải được công khai và danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện; tổ chức xây dựng và duy trì chuyên mục về tiếp cận thông tin trên trang cổng thông tin điện tử của cơ quan mình.

Tiếp tục tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; chú trọng công tác số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau và tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết khác cho việc cung cấp thông tin cho công dân; thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực miền núi thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin trong việc xử lý, phân loại thông tin, thống kê số liệu về kết quả cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc trong việc tổ chức cung cấp thông tin tại cơ quan, địa phương nhằm tạo thuận lợi cho việc đánh giá 3 năm triển khai thi hành luật.

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất