Học sinh sẽ có mã định danh riêng từ 15/02/2020Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên được ban hành ngày 30/12/2019.

Học sinh sẽ có mã định danh riêng từ 15/02/2020

Thầy và trò Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện - Quận Tân Phú trong một tiết học

Theo đó, mã định danh cho một đối tượng được quản lý trên Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành là một chuỗi ký tự dùng để định danh cho đối tượng đó trên cơ sở dữ liệu ngành.

Cụ thể, mã định danh dành cho học sinh được quy định tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư 26 về mã định danh trên Cơ sở dữ liệu ngành như sau:

Mỗi học sinh có một mã định danh duy nhất, có độ dài 20 ký tự, do hệ thống cơ sở dữ liệu ngành cấp tự động trong lần tạo lập hồ sơ đầu tiên trên cơ sở các thông tin bắt buộc khai báo. Trường hợp học sinh nghỉ học, thôi học, chuyển đi, cơ sở giáo dục nơi có học sinh chuyển đi và sở giáo dục và đào tạo hoặc phòng giáo dục và đào tạo trực tiếp quản lý cập nhật trạng thái hồ sơ điện tử của học sinh. Trường hợp tiếp nhận học sinh chuyển đến, cơ sở giáo dục nơi tiếp nhận học sinh chuyển đến và sở giáo dục và đào tạo hoặc phòng giáo dục và đào tạo trực tiếp quản lý cập nhật thông tin hồ sơ điện tử theo mã định danh của học sinh (không xóa hồ sơ và mã định danh của học sinh trên Cơ sở dữ liệu ngành).

Như vậy, với quy định trên thì kể từ ngày 15/02/2020, mỗi học sinh sẽ chính thức được cấp một mã định danh riêng và được cập nhật lên Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành trên cơ sở các thông tin buộc phải khai báo. Trường hợp học sinh chuyển nơi học hoặc thôi học thì thông tin đó cũng sẽ được cập nhật lên hệ thống chứ không xóa bỏ. Điều đó có nghĩa mã định danh này sẽ được lưu lại và gắn liền với tên của học sinh đó tới suốt đời.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời về dữ liệu của cơ sở giáo dục đó trong Cơ sở dữ liệu ngành. Tương tự, phòng Giáo dục và đào tạo quản lý, chịu trách nhiệm đối với dữ liệu thuộc phạm vi quận/huyện trong Cơ sở dữ liệu ngành.

                                                                            Thanh Hải – Kỳ Lâm
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất