fspin Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2020 - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2020Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 202-KH/TU, về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2020

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền Kế hoạch số 255-KH/BTCTW, ngày 18/3/2020, của Ban Tổ chức Trung ương và Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020, đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của thành phố.

Chỉ đạo các cơ quan báo chí Hà Nội tăng cường tuyên truyền đồng bộ, phong phú, sâu sắc, sinh động về công tác xây dựng Đảng; định hướng thông tin vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm như: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; xây dựng Đảng về đạo đức và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân...

Tổ chức cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố để báo chí tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu; tọa đàm, hội thảo chuyên đề; họp báo; hội nghị tổng kết... Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề viết về công tác xây dựng Đảng; kỹ năng xây dựng tác phẩm báo chí chất lượng cao tham dự các giải báo chí của Trung ương và thành phố; thời gian thực hiện nội dung này trước ngày 15/9/2020. Thành lập Hội đồng tổ chức sơ tuyển lựa chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V - năm 2020; thời gian hoàn thành trước ngày 5/11/2020.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu, mỗi cơ quan báo chí Hà Nội và từng phóng viên báo chí phải nhận thức sâu sắc chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng; chủ động bám sát thực tế cơ sở, tích cực sáng tác những tác phẩm báo chí phản ánh kịp thời, sinh động kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của các địa phương, đơn vị, từ đó lựa chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng cao tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

A Hào


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất