Khánh Hòa: Nhiều dự án sẽ bị giảm vốn do dịch Covid-19(SPL)- Theo dự kiến, sẽ giảm 440,354 tỷ đồng trong nguồn vốn cấp tỉnh quản lý đối với các dự án bị vướng do thủ tục đầu tư chậm, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao, dự án hết nhiệm vụ chi, dự án có vốn lớn trong năm 2021 nhưng tỷ lệ giải ngân còn thấp.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất trình HĐND tỉnh về việc điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2021. Theo đó, có nhiều dự án sẽ bị giảm vốn nhằm dự phòng thu ngân sách không đạt do ảnh hưởng dịch bệnh.

Khánh Hòa: Nhiều dự án sẽ bị giảm vốn do dịch Covid-19Nhiều dự án sẽ bị giảm vốn do dịch Covid-19 nhằm dự phòng thu ngân sách không đạt do ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Đối với nguồn vốn phân cấp do cấp huyện quản lý, UBND tỉnh sẽ điều chỉnh giảm 213,669 tỷ đồng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung và 118,727 tỷ đồng từ nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất để đưa vào nguồn chưa phân bổ.

Nguồn vốn tăng thu, kết dư, tiết kiệm chi ngân sách địa phương, vốn chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021 cũng sẽ giảm 15,785 tỷ đồng kế hoạch vốn các dự án hết nhiệm vụ chi và có tỷ lệ giải ngân thấp; bổ sung 10,931 tỷ đồng vào kế hoạch vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2021 để thanh toán khối lượng.

Đối với nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, vốn ODA, sẽ giảm vốn ở những dự án bị vướng trong giải phóng mặt bằng, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021. Tính lũy kế, riêng nguồn vốn ODA chuyển lại về Trung ương từ đầu năm đến nay hơn 403 tỷ đồng.
Ông Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, việc dự kiến điều chỉnh lần này đã đáp ứng các yêu cầu giảm kế hoạch vốn hầu hết các dự án bị vướng bồi thường giải tỏa, thủ tục đầu tư chậm, không có khả năng giải ngân hết vốn trong năm 2021.

Sự điều chỉnh này tạo điều kiện cho các chủ đầu tư có thời gian để xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải tỏa và hoàn thiện thủ tục, không gây áp lực giải ngân vốn; đồng thời giúp tăng kế hoạch vốn thanh toán khối lượng cho các dự án hoàn thành trong năm 2021; bổ sung vào nguồn chưa phân bổ nhằm dự phòng thu ngân sách không đạt.


Bài liên quan