Lai Châu: Kiểm tra công tác bầu cử tại xã San Thàng(SPL) - Sáng 31/3, Tổ Kiểm tra công tác bầu cử của tỉnh Lai Châu do đồng chí Lê Thị Hường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Phó trưởng Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tỉnh làm Tổ trưởng đã kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã San Thàng, thành phố Lai Châu.

Căn cứ vào quy định của Luật Bầu cử, xã San Thàng được bầu 22 đại biểu. Để các quy trình hiệp thương đảm bảo đúng quy định, Thường trực HĐND xã đã chủ động dự kiến cơ cấu, thành phần số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã; thống nhất với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã đúng theo quy định và các văn bản hướng dẫn của các cấp, trình Đảng ủy xã cho ý kiến định hướng. Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã hoàn thành trước 30/1/2021. Cùng với đó, Ủy ban bầu cử xã đã triển khai, phổ biến kịp thời các văn bản, tài liệu của các cấp về công tác bầu cử; cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo các cấp để tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền được chỉ đạo rộng khắp trên địa bàn xã với nhiều hình thức đa dạng, phong phú...

Kiểm tra công tác bầu cử tại xã San Thàng
Tham gia phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, các thành viên trong tổ kiểm tra yêu cầu xã làm rõ thêm một số vấn đề: Kết quả hoạt động của Tiểu ban bầu cử và kế hoạch, phân công nhiệm vụ của các thành viên trong tiểu ban; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến bầu cử; xác minh lý lịch của những người ngoài Đảng; tình hình dân cư; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; công tác tuyên truyền bầu cử; đặc điểm dân cư sinh sống tại địa bàn...
Tiếp thu ý kiến, Ủy ban bầu cử xã San Thàng đã làm rõ và giải trình thắc mắc của các thành viên tổ kiểm tra tại buổi làm việc. Đồng thời, sẽ vận dụng vào tình hình thực tế của địa phương để thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định. 
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Hường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã San Thàng. Đồng chí đề nghị Ủy ban bầu cử xã San Thàng quan tâm, tiếp thu, chỉnh sửa những ý kiến của các thành viên của Tổ kiểm tra; hoàn tất các bước còn lại; rà soát lại chức năng nhiệm vụ của các thành viên trong các tiểu ban; bám sát nhiệm vụ kế hoạch đã xây dựng để thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền liên quan đến bầu cử; nắm chắc tình hình tư tưởng trong Nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn công tác bầu cử; lập các tổ bầu cử, niêm yết danh sách cử tri; tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần ba, đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu; rà soát lại danh sách các cử tri, tránh bỏ sót; rà soát lại cơ sở vật chất và các nội dung liên quan đến phục vụ công tác bầu cử…