Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh HóaUBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1205/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa

Mục tiêu nhằm đảm bảo 100% số trường, lớp học vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN) được xây dựng kiên cố; Huy động 100% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo 5 tuổi đủ điều kiện, khả năng đến trường, học sinh trong độ tuổi tiểu học trên 98%, học sinh trung học cơ sở trên 96%, học sinh trung học phổ thông trên 70%; 100% các xã MN, vùng DTTS giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ.

Cùng với đó, 97% thanh, thiếu niên từ 15 tuổi trở lên là người DTTS phải được đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông; 100% đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) và các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (TTGDNN-GDTX) được bồi dưỡng nâng cao năng lực về các nội dung giáo dục đặc thù và phương pháp giáo dục phù hợp với học sinh vùng đồng bào DTTS và MN; 100% cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên là người Kinh công tác tại vùng DTTS và MN phải được đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS; 100% các đơn vị trường học được cung cấp đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

Nguồn kinh phí thực hiện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030; Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý hiện hành để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN; Kinh phí lồng ghép với các chính sách liên quan và các nguồn hợp pháp khác.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách đặc thù đối với vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 thuộc phạm vi quản lý; Chịu trách nhiệm rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, thay đổi các chính sách có liên quan của địa phương đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập nói chung và vùng DTTS và MN, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nói riêng nhằm đảm bảo sự phù hợp với quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế giáo viên, nhân viên trên cơ sở đề án xác định vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, đảm bảo theo định mức quy định, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển giáo dục vùng DTTS, MN, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

UBND các huyện, thị, thành phố cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tình hình và báo cáo kết quả triển khai thực hiện định kỳ theo quy định nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đề ra.

Theo BĐT

Báo Thanh Hóa


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất