Ngành Tư pháp Tiền Giang: Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt độngNgành Tư pháp Tiền Giang không ngừng phấn đấu, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành đơn vị điển hình tiên tiến của Bộ, ngành Tư pháp trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong 5 năm qua, công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được coi là hoạt động nổi bật của ngành Tư pháp tỉnh Tiền Giang. Cụ thể, đã thẩm định kịp thời và đúng quy định 4 đề nghị xây dựng Nghị quyết và 463 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; đóng góp ý kiến xây dựng 450 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương; bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền nhằm hạn chế các sai sót, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của các văn bản được ban hành.

Ngành Tư pháp Tiền Giang: Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động

Bổ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm việc tại Tiền Giang

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn bám sát nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua, sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật (09/11); tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12- 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tổng kết 2 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên địa bàn tỉnh

Công tác hòa giải ở cơ sơ đạt hiệu quả cao, đạt 86,53%. Hiện nay, có hơn 1 nghìn tổ hòa giải, với gần 7 nghìn hòa giải viên được bố trí tại các địa phương để thực hiện tốt công tác hòa giải từ cơ sở. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành và thực hiện tốt, đồng thời thường xuyên tổ chức thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực  đất đai và môi trường, phí và lệ phí, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, việc làm, bảo hiểm, xây dựng… đáp ứng yêu cầu thực tiễn từ địa phương.

Trong công tác hành chính tư pháp, Sở Tư pháp đã tổ chức tập huấn triển khai phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung và hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp cho công chức hộ tịch cấp huyện, xã đảm bảo khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, chứng thực... của công dân, từng bước cải cách theo hướng đơn giản hóa thủ tục và thuận tiện cho người dân.

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động bổ trợ tư pháp bảo đảm hài hòa giữa xã hội hóa và công tác quản lý nhà nước. Đội ngũ luật sư tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng. Hiện nay, đoàn luật sư tỉnh có 81 luật sư thành viên; 39 tổ chức hành nghề luật sư, 17 Chi nhánh, 15 Văn phòng giao dịch và 3 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân... Hoạt động đấu giá tài sản, giám định tư pháp, thừa phát lại tiếp tục ổn định và ngày càng đáp ứng yêu cầu của người dân, tổ chức.

Sau khi luật Trợ giúp pháp lý được thi hành, công tác trợ giúp pháp lý được thực hiện tốt. Tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã trợ giúp được 1.650 vụ việc, trong đó tiếp nhận và ra quyết định cử luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý tại Toà án được 469 vụ việc. Song song đó, Trung tâm còn phối hợp với Phòng Tư pháp các địa phương tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường, thị trấn, xã bãi ngang vùng ven biển và các xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được tăng cường. Nhiệm vụ CCHC được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nhất là thực hiện tốt công tác tham mưu cải cách thể chế, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, gắn với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 được chú trọng thực hiện. Thực tiễn cho thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành đã có những bước phát triển mới, nhiều phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực hộ tịch, công chứng, lý lịch tư pháp, văn phòng điện tử... tiếp tục được duy trì sử dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành và các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị trong ngành.

Ngành Tư pháp Tiền Giang: Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động

Tuyên truyền pháp luật trong Ngày pháp luật 9/11

Trong thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính tri với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Qua đó đã nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thay đổi lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo động lực động viên, khuyến khích cá nhân, tập thể tham gia. Công tác bình xét khen thưởng hàng năm luôn đảm bảo tính khách quan, chính xác, công khai, công bằng, kịp thời nhằm động viên phong trào thi đua, tạo khí thế phấn khởi, cổ vũ tinh thần của công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thực tiễn đã khẳng định, từ các phong trào thi đua, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp Tiền Giang dần dần trưởng thành về năng lực chuyên môn, về tác phong lề lối làm việc, không ngừng rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, Sở Tư pháp Tiền Giang đã được tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng xứng đáng của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh; ấn tượng là ở giai đoạn 5 năm (2015 – 2019) với những thành tích nổi bật, Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp và UBND tỉnh tặng 6 Cờ thi đua và nhiều Bằng khen khác.

Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế- xã hội một cách bền vững, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Theo đó ngành Tư pháp tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động;  mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành quyết tâm làm tốt công tác quản lý Nhà nước, tuyên truyền, vận động có chiều sâu và có tính thuyết phục nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Lê Huỳnh