fspin Sách trắng hợp tác xã Việt Nam 2020 có gì đặc biệt - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Sách trắng hợp tác xã Việt Nam 2020 có gì đặc biệtĐể đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu phát triển hợp tác xã cả nước và các địa phương, từ năm 2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê chủ trì biên soạn và công bố Sách trắng hợp tác xã Việt Nam thường niên.

Sách trắng hợp tác xã Việt Nam 2020 có gì đặc biệt

Nội dung “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020” gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2019.

Cuốn sách gồm 6 phần, trong đó có nội dung đáng chú ý như: Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 và giai đoạn 2016-2019; một số nét chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp...

Trong khi đó, “Sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2020” (năm đầu tiên phát hành) gồm 5 phần: Bối cảnh phát triển hợp tác xã năm 2018; tổng quan phát triển hợp tác xã Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; đề xuất giải pháp phát triển hợp tác xã; bộ chỉ tiêu phát triển hợp tác xã năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 của cả nước; bộ chỉ tiêu phát triển hợp tác xã năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 của các địa phương.

Về môi trường kinh doanh của HTX Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhận định, hợp tác xã là thành phần kinh tế quan trọng cùng với kinh tế nhà nước dần trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể đã trở thành chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng và Nhà nước. Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng đó, Đảng và Chính phủ đã có nhiều chính sách, tạo động lực thúc đẩy hợp tác xã phát triển và bước đầu đã mang lại kết quả tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Sách trắng hợp tác xã năm 2020, tổng số HTX trên cả nước hiện có là 22.861 HTX (thời điểm 31/12/2018, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm này, Tổng số HTX đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh trên phạm vi cả nước là 13.958 HTX (tăng 5,5% so với cùng kỳ), với tổng số 185.714 lao động đang làm việc trong các HTX (giảm 1,5% so với cùng kỳ).

Năm 2018, tổng doanh thu thuần của toàn bộ khu vực HTX đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đạt 88.586 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2017, tăng cao hơn nhiều so với tốc độ tăng nguồn vốn của HTX (1,8%). Bên cạnh đó, tổng số HTX thành lập mới trên phạm vi cả nước là 2.569 HTX, tăng 9,5% so với năm 2017.

Sách trắng doanh nghiệp năm 2020 cho thấy, doanh nghiệp là khu có đóng góp quan trọng vào kết quả tăng trưởng kinh tế của cả nước năm 2019 (hiện đóng góp trên 60% vào GDP). Số liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, tính đến ngày 31/12/2019, cả nước có 758.610 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 6,1% so với cùng thời điểm năm 2018.

T/h


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất