Sở Tư pháp Cà Mau: Nỗ lực nâng cao chất lượng các dịch vụ công(PLVN) -Hướng tới kỷ niệm 75 Ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, toàn ngành Tư pháp Cà Mau tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, xem đó là động lực để đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong ngành phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Sở Tư pháp Cà Mau: Nỗ lực nâng cao chất lượng các dịch vụ công

Từ đầu năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nhưng công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau được triển khai kịp thời, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp đề ra. Theo đó, đối với các hoạt động chuyên môn của các đơn vị thuộc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cũng như tư pháp các huyện, thành phố đã triển khai kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng các chương trình, kế hoạch bám sát chương trình được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng thể chế và kiểm soát thủ tục hành chính; công tác PBGDPL đã triển khai kịp thời các văn bản luật mới ban hành; Sở cũng quan tâm chú trọng công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, nhất là những văn bản có tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh xử lý văn bản đã được phát hiện, kết luận không phù hợp với quy định. Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp; tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn; nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý, nhất là các vụ việc tham gia tố tụng.

Sở Tư pháp Cà Mau: Nỗ lực nâng cao chất lượng các dịch vụ công
 

Bên cạnh đó, toàn ngành cũng nỗ lực thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Bí thư đối với kết quả tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PB,GDPL giai đoạn 2019-2021” và Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018-2022”.

Công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Sở được đẩy mạnh, nhất là việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử, giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Sở Tư pháp cũng tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực hiện nhiệm vụ và đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức, viên chức trong toàn Ngành. 

Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau – Trần Hoàng Lộc, cho biết: thời gian qua, mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau và sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, các chương trình, kế hoạch được tổ chức triển khai kịp thời bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp đề ra. 

Thời gian tới, Sở Tư pháp Cà Mau xác định, sẽ kịp thời rà soát VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh Cà Mau ban hành; Tiếp tục tham mưu củng cố kiện toàn đội ngũ làm công tác pháp chế; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở; Tiếp tục triển khai thực hiện Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành... 

Trọng Nghĩa


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất