Sở Tư pháp Quảng Ngãi phát huy truyền thống 75 năm trưởng thành và phát triểnDưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp cùng với quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, ngành Tư pháp Quảng Ngãi đã và đang không ngừng phát triển, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Có thể khẳng định, ngành Tư pháp Quảng Ngãi đã có sự phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng, cả về bề rộng và chiều sâu. Đặc biệt, trong những năm qua, ngành Tư pháp của tỉnh đã có sự trưởng thành vượt bậc, thể chế và tổ chức bộ máy của ngành không ngừng được củng cố, kiện toàn; công tác tư pháp ngày càng hướng mạnh về cơ sở phục vụ đắc lực cho các vấn đề dân sinh, dân chủ. Hoạt động của ngành Tư pháp trải dài xuyên suốt trên cả 3 lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp đã ghi dấu ấn đậm nét trong thành tựu chung của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Qua đó, đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn kinh tế - xã hội sôi động của đất nước trong tiến hội nhập quốc tế.

Sở Tư pháp Quảng Ngãi phát huy truyền thống 75 năm ngành Tư pháp trưởng thành và phát triển

Sở Tư Pháp Quảng Ngãi

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung triển khai nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác tư pháp, bám sát theo nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh. Kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác, đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh trong công tác thẩm định, kiểm tra và rà soát văn bản QPPL; công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm về công tác tư pháp năm 2020 được tập trung triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; công tác hành chính tư pháp tiếp tục đạt kết quả tích cực, giải quyết một lượng lớn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của người dân. Hoạt động bổ trợ tư pháp, TGPL tiếp tục được triển khai thực hiện đạt hiệu quả đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nhất là đối tượng được TGPL miễn phí theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Sở đã thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng phát sinh, công chức, viên chức và người lao động đều chấp hành nghiêm quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong toàn cơ quan.

Sở Tư pháp Quảng Ngãi phát huy truyền thống 75 năm ngành Tư pháp trưởng thành và phát triển

Sở Tư pháp Quảng Ngãi phát huy truyền thống 75 năm ngành Tư pháp trưởng thành và phát triển

Hàng năm, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động, Sở Tư pháp đã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong từng giai đoạn; nội dung các phong trào thi đua đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành; có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể trong cơ quan để phát huy sức mạnh tổng hợp trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua; tổ chức ký kết giao ước thi đua với những chỉ tiêu thi đua cụ thể. Qua đó, đã khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua, khắc phục mọi khó khăn, tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của ngành.

Năm năm qua, ngành Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi đã phát động các phong trào thi đua hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ công tác và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; trong đó có nhiều phong trào thi đua được công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng sôi nổi như: phong trào thi đua hành động hướng về biển đảo Lý Sơn với tên gọi “Ngành Tư pháp hướng về biển đảo quê hương”; “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Ngành Tư pháp Quảng Ngãi tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017”; “Ngành Tư pháp Quảng Ngãi đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018”; “Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”; “Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp Quảng Ngãi thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025… Ngoài việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp phát động, Sở Tư pháp đã tích cực tổ chức phát động các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động; thi đua làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; ủng hộ người nghèo, thi đua xây dựng gia đình văn hóa,... để khơi dậy và phát huy truyền thống và đạo lý tốt đẹp của dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề “Ngành Tư pháp Quảng Ngãi tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá hiệu quả về đích sớm, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945 – 28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V” (tại Kế hoạch số 01/KH-STP ngày 07/01/2020) và Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII (tại Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 17/02/2020).

Bám sát nội dung, nhiệm vụ trong các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề, theo đợt do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động. Trong năm năm qua các phong trào thi đua của Sở Tư pháp luôn được triển khai sâu rộng, đều khắp, không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện đã tạo sức lan tỏa lớn từ tỉnh đến cơ sở, tập hợp được sức mạnh của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

Trong giai đoạn 2016-2020, Sở Tư pháp đã thực hiện bình xét, đề nghị Bộ Tư pháp, UBND tỉnh công nhận điển hình tiên tiến đối với 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020.

Nhìn chung, trong giai đoạn 2016-2020, công tác thi đua, khen thưởng đã từng bước được đổi mới. Các phong trào thi đua được triển khai kịp thời, chất lượng và đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Nội dung thi đua ngày càng được đổi mới, bám sát việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương. Các phong trào được công chức, viên chức, người lao động nhiệt tình hưởng ứng, tham gia, nhiều lĩnh vực công tác đã có bước chuyển biến quan trọng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác, tiếp tục khẳng định được vị trí vai trò và những đóng góp tích cực của cơ quan tư pháp trong đời sống chính trị và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Các phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo sở luôn quan tâm chỉ đạo đối với công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua luôn được quan tâm chỉ đạo và phát động rộng rãi ngay từ đầu năm, có kế hoạch và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, được toàn ngành tham gia đăng ký giao ước thực hiện với quyết tâm cao. Qua mỗi đợt phát động cũng như cuối năm đều có sơ, tổng kết, bình bầu khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó phát huy những điển hình tiên tiến, luôn tạo khí thế mới trong phong trào thi đua toàn ngành. Đây là nguồn động viên to lớn để công chức, viên chức của ngành Tư pháp tỉnh tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Tiếp bước chặng đường vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển ngành Tư pháp Việt Nam, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở Tư pháp Quảng Ngãi tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu quyết tâm thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển ngành Tư pháp trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Danh Tạo - Đình Sang - Văn Phong

 BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất