Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 966/NQ-UBTVQH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 ngày 29/12/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14

Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 nhằm điều chỉnh giảm 4.914.894,58 triệu đồng đối với các dự án chưa giải ngân hoặc không có nhu cầu sử dụng theo phụ lục tổng hợp và các phụ lục số 01.TH, 02.TH, 03.TH, 04.TH, 05.TH, 06.TH, 07.TH và 08.TH kèm theo Nghị quyết.

Ngoài ra, Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung trong Điều 3. Theo đó, sau khi điều chỉnh giảm số tiền theo quy định tại khoản 1 Điều này, khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 và bổ sung cho các dự án tại Điều 2 của Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14, số còn lại thu hồi kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và 2014-2016 là 4.933.778,58 triệu đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục rà soát các khoản vốn trái phiếu Chính phủ đã phân bổ cho giai đoạn 2012-2015 và 2014-2016 không đủ điều kiện, tiêu chí phân giao vốn trái phiếu Chính phủ theo các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các dự án vẫn chưa giao kế hoạch hoặc chưa giải ngân hết để thu hồi số vốn còn lại theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương có liên quan triển khai thực hiện, quản lý việc sử dụng vốn hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

PV


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất