Tăng cường công tác đấu thầu, thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạngNgày 17/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2466/UBND-KH&ĐT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2020.

Tăng cường công tác đấu thầu, thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, thực hiện văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổng công ty, công ty thuộc thành phố thực hiện về đấu thầu qua mạng: Chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc thực hiện nghiêm túc lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2020 theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT và theo chỉ tiêu đề ra tại Phụ lục 3 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Cụ thể: Phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

Để tăng cường áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng nhằm đạt được lộ trình năm 2020 và các năm tiếp theo, UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, các cơ quan thẩm định khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các dự án có tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm không quá 15 tỷ đồng (đối với các dự án, dự toán mua sắm thuộc cấp huyện quản lý) và không quá 50 tỷ đồng (đối với các dự án, dự toán mua sắm thuộc cấp thành phố quản lý) phải áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Căn cứ kết quả tổng kết việc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng hàng năm theo kế hoạch, UBND thành phố sẽ có đánh giá về việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và có hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị.

Về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, hạn chế tiêu cực, vi phạm: Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước và Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT, ngày 24/5/2019, của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

Thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và đăng tải công khai các hành vi vi phạm theo đúng quy định.

UBND thành phố giao Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các tổng công ty, công ty thuộc thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố trong trường hợp để xảy ra vi phạm trong quản lý theo thẩm quyền.

PV


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất