Tập trung phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030Ngày 05/02, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 367/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã… triển khai kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tập trung phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ảnh minh họa

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố  trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ liên quan, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp tại Quyết định số 1362/QĐ-TTg, ngày 11/10/2019, của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục triển khai các văn bản của UBND thành phố thực hiện nhiệm trên và triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đến phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình tham mưu triển khai thực hiện.
 
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, chính sách khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; kế hoạch tuyên truyền trong năm 2020, hoàn thành trước ngày 5/2/2020. Ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án hỗ trợ phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân trên địa bàn; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, thuận lợi, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển; tổ chức đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp định kỳ theo quy định.
 
Liên quan đến nhiệm vụ này, Sở Nội vụ nghiên cứu, rà soát và đề xuất phương án thí điểm chuyển giao một số dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước cho các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp thực hiện giai đoạn 2021-2025, báo cáo UBND thành phố xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn thành phố, kịp thời báo cáo về UBND thành phố các vấn đề vướng mắc, phát sinh để có giải pháp chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, trình UBND thành phố, trình HĐND thành phố vào kỳ họp giữa năm 2020 để ban hành và triển khai thực hiện…
 
UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Xây dựng và các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất một địa điểm hoặc tòa nhà có sẵn tại các quận nội thành để hình thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội hoặc khu làm việc chung cho khởi nghiệp sáng tạo. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động của Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội, triển khai các chương trình hỗ trợ ươm tạo, đào tạo, hội thảo cho các doanh nghiệp ươm tạo tại Vườn ươm và doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tổng hợp và đôn đốc các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã, hiệp hội doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch, chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đã được phê duyệt, báo cáo UBND thành phố theo định kỳ 6 tháng và hằng năm.
 
Các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, tôn vinh các doanh nghiệp tư nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có đóng góp lớn về bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội. Chủ động tìm kiếm nguồn lực, xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển.

Ngọc Quang
 


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất