fspin Tập trung theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Tập trung theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND, triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2020.

Tập trung theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Theo đó, nội dung kế hoạch: Theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành, địa phương; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu quản lý nhà nước và định hướng về lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của thành phố, các cơ quan, đơn vị lựa chọn lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành, địa phương mình trong năm 2020. 

Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, tập huấn về công tác theo dõi thi hành pháp luật; tổ chức góp ý các VBQPPL liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Tổ chức hướng dẫn thực hiện các kỹ năng điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật quy định .

Về lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật của thành phố năm 2020 là theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm theo kế hoạch năm 2020 của Bộ Tư pháp.

Về khảo sát kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm: UBND thành phố thành lập và tổ chức Đoàn khảo sát, kiểm tra đánh giá tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trên cơ sở kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm tùy theo tình hình thực tế Đoàn khảo sát, kiểm tra lựa chọn và tổ chức kiểm tra tại một số đơn vị đã tiến hành khảo sát; kết luận kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra gửi UBND thành phố.

Các sở, ban, ngành thành phố và UBND quận, huyện, thị xã: Thực hiện việc kiểm tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực và địa bàn quản lý.

Đối với lĩnh vực trọng tâm theo kế hoạch của Bộ Tư pháp: Sau khi Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch, Sở Tư pháp chủ động tham mưu, báo cáo UBND thành phố tổ chức thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

Về thu thập, xử lý thông tin về thi hành pháp luật: Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh.

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất