fspin Tập trung xử lý nợ xấu liên quan đến các tổ chức tín dụng - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Tập trung xử lý nợ xấu liên quan đến các tổ chức tín dụngNgày 20/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3996/UBND-KT, về tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải pháp tại Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 30/11/2017 của UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung xử lý nợ xấu liên quan đến các tổ chức tín dụng

Ảnh minh họa

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội thường xuyên cập nhật, phổ biến, quán triệt các quy định, văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về xử lý nợ xấu đến các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thành phố. Thường xuyên chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tập trung rà soát, đánh giá toàn bộ các khoản nợ xấu trên địa bàn, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng, năng lực quản trị nội bộ đặc biệt là quản trị rủi ro; kịp thời có văn bản chấn chỉnh nhắc nhở đối với TCTD có nợ xấu trên 3% hoặc chất lượng tín dụng xu hướng suy giảm… Chủ động phối hợp với các sở, ngành trong việc chỉ đạo các TCTD thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm trong công tác xử lý nợ xấu; kịp thời báo cáo UBND thành phố và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong quá trình xử lý nợ xấu.

Cục thi hành án dân sự thành phố tập trung đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thi hành án tại các chi cục các quận, huyện, thị xã để nâng cao hiệu quả đối với giải quyết các án tín dụng ngân hàng. Phối hợp chặt chẽ với NHNN chi nhánh TP Hà Nội, đom vị có liên quan để đẩy nhanh tiến độ xử lý các án tín dụng ngân hàng còn tồn đọng, nâng cao chất lượng công tác.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trên địa bàn thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm liên quan đến khoản nợ xấu của TCTD. Tiếp tục kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện việc đăng ký tài sản biến động (TSBĐ) của khoản nợ xấu của TCTD theo quy định tại Nghị quyết số 42 để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chuyển từ bên thế chấp sang cho bên thứ ba theo đúng các quy định của pháp luật.

Cục Thuế thành phố đẩy mạnh công tác phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách liên quan đến thuế theo quy định tại Nghị quyết 42; hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân khi xử lý TSBĐ là bất động sản của khoản nợ xấu theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác phối hợp với NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chính sách mới có liên quan đến Nghị quyết số 42 và các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương và địa phương trong công tác xử lý nợ xấu để mọi người dân, doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt được các chính sách, chủ trương của Quốc hội, Chính phủ. Qua đó, tạo sự ủng hộ, đồng thuận trong toàn xã hội đối với công tác xử lý nợ xấu.

Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố, gắn việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với đăng ký niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, giảm bớt sự phục thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng nhằm đảm bảo hệ thống tài chính phát triển bền vững, lành mạnh.

UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, hỗ trợ TCTD trong quá trình thực hiện quyền thu giữ TSBĐ của khoản nợ xấu tại địa bàn; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình thu giữ TSBĐ theo thẩm quyền. Phối hợp chặt chẽ với NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý, giám sát và xử lý những tồn tại, yếu kém của Quỹ tín dụng nhân dân, đặc biệt trong việc hỗ trợ các giải pháp, sáp nhập, hợp nhất, mua lại, giải thể hoặc phá sản đối với các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

N.Q


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất