Tiền Giang kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng đã ban hành “Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang” số 39/KH-UBND.

Thông qua kiểm tra giúp UBND tỉnh nắm được tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Giúp cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị biết được những mặt làm được, chưa được trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị để có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn thời gian tới.

Tiền Giang kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021Công tác cải cách hành chính luôn được lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang quan tâm.

Với yêu cầu đề ra là việc kiểm tra phải bảo đảm tính khách quan, đánh giá đúng kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị… Kết quả kiểm tra phản ảnh được những mặt làm tốt, hoàn thành, những việc chưa được trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị và có giải pháp khắc phục.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị được kiểm tra tạo điều kiện thuận lợi cho tổ kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo nội dung và thời gian đề ra trong kế hoạch… Và Tổ trưởng Tổ kiểm tra là lãnh đạo Sở Nội vụ, Tổ phó là Trưởng phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ,… cùng các thành viên đến từ Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ../.

Anh Duy