Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ bí mật nhà nướcUBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND, triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) năm 2020.

Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ bí mật nhà nướcẢnh minh họa

Theo kế hoạch, thành phố sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ BMNN. Trong đó, sẽ tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn bộ phận và đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN ở các cơ quan, đơn vị. Phân công cụ thể cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách công tác bảo vệ BMNN, bộ phận chuyên môn và cán bộ đảm nhiệm; bảo đảm gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện công tác bảo vệ BMNN ở từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, thành phố chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản quy định về công tác bảo vệ BMNN cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị. Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, làm tốt công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị, lựa chọn cán bộ có đủ tiêu chuẩn làm việc làm việc tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật...

Cùng với tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung thi hành Luật Bảo vệ BMNN, thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ BMNN. Tổ chức rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các quy chế bảo vệ BMNN; quy chế sử dụng thiết bị lưu trữ, thiết bị thông tin liên lạc; quy chế công tác văn thư, lưu trữ... phù hợp với quy định và tình hình mới.

Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác bảo vệ BMNN trên không gian mạng, trong ứng dụng CNTT, sử dụng Internet, hoạt động của trang thông tin, cổng thông tin điện tử; chủ động triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng thông tin, ngăn ngừa lộ, mất BMNN. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN. Thường xuyên tự kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh sơ hở, tồn tại trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ BMNN. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa BMNN; lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ BMNN, sử dụng BMNN để thực hiện hoặc che dấu vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót và các vụ việc lộ, mất BMNN để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và triển khai những biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy…

Thành phố cũng sẽ tiếp tục đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để kiểm soát thông tin, phòng chống lộ, lọt, mất BMNN, đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả các trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế công tác bảo vệ BMNN…

N.Q


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất