Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt NamToàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Là người sáng lập, giáo dục, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vị thế, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam nhất là khi Đảng ta đã trở thành Đảng cầm quyền, cho đến khi từ giã cõi đời để về với thế giới người hiền Người vẫn khát khao Đảng Cộng sản Việt Nam phải làm những việc sau: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam được thể hiện trên các phương diện sau:

1. Đảng cách mệnh - nhân tố quyết định thành công của cách mạng Việt Nam

          Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trong hành trình khảo cứu các cuộc cách mạng để lựa chọn con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, khi tiếp cận và được ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin soi sáng Người đã đi đến một kết luận quan trọng về sứ mệnh của các đảng cộng sản, Người khẳng định: “Cách mệnh… trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”.

          Năm 1953, khi viết tác phẩm Thường thức chính trị Người khẳng định: “Những cuộc đấu tranh tự phát của nhân dân thường không có mục đích rõ ràng, kế hoạch đầy đủ, tổ chức chắc chắn. Vì vậy, mà lực lượng rời rạc, nơi này lên thì nơi khác xẹp. Kết quả là thất bại. Muốn thắng lợi thì cách mạng phải có một Đảng (cộng sản) lãnh đạo. Với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh để cập bến bờ tự do hạnh phúc như mong muốn của Người.

2. Đảng cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

          Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin thì Đảng cộng sản ra đời là sự kết hợp của hai yếu tố: Chủ nghĩa Mác- Lênin và phong trào công nhân, Lênin khẳng định: “Đảng dân chủ - xã hội là sự kết hợp phong trào công nhân với chủ nghĩa xã hội”, Mác và Ănghen là những người xây dựng lên mô hình đó. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước còn có những yếu tố lịch sử khác nhau.

          Việt Nam có lịch sử hình thành từ hàng ngàn năm về trước lại thường xuyên phải đương đầu với các thế lực ngoại bang để giành độc lập dân tộc nên có truyền thống yêu nước từ rất sớm. Không cam chịu chứng kiến cảnh đồng bào mình sống trong kiếp nô lệ lầm than và cực khổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, Người đến với Chủ nghĩa Mác- Lênin, quyết định chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc vì theo Người: Trên thế giới bây giờ, chủ nghĩa nhiều, học thuyết nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Mác- Lênin. Để thực hiện được điều đó, trước hết cần phải thành lập một chính đảng cộng sản ở Việt Nam để đảng đó đứng ra tổ chức và thực hiện cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

          Đầu năm 1930, với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản lại là người thầy của lớp cán bộ cách mạng đầu tiên của Việt Nam, Người có đầy dủ uy tín và năng lực để quyết định thống nhất các tổ chức Cộng sản trong nước thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Người: “Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới sự thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930 ”. Đây là một công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, việc Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một sáng tạo của Người, bởi Việt Nam vốn là nước thuộc địa, nhưng có truyền thống yêu nước lâu đời, có một nền văn hiến đặc sắc trong đó chủ nghĩa yêu nước đóng vai trò chủ đạo đã trở thành một yếu tố quan trọng hình thành nên Đảng cộng sản Việt Nam.

Ths. NCS. Ngô Văn Hùng