Vĩnh Long đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chứcNgày 10/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021- 2025”.

Theo đó, Căn cứ “Quyết định số 163/QĐ-TTg năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016- 2025”; Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”.

Vĩnh Long đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức

Quyết định số 3048/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Từ cơ sở thực tiễn của địa phương, xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 782/TTr-SNV ngày 3/11/,… Đến ngày 9/11, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đã ký Quyết định số 3048/QĐ-UBND về “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021- 2025”…

Nội dung chủ yếu là trang bị kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức viên chức từng bước được hoàn thiện, chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức, có điều kiện nâng cao trình độ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tế tại địa phương và mục tiêu của kế hoạch số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long… Số lượng đào tạo giai đoạn 2021- 2025 là 17.781 lượt người.

Tong đó đào tạo sau đại học: 797 người, đào tạo đại học cho cán bộ, công chức cấp xã là 41 người, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên: 1.607 lượt người, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức: 2.935 lượt người./.

Nhật Anh - Linh Đan