Xây dựng chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030(SPL)- Kế hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước liên quan đến gia đình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 1163/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch cũng đề ra các yêu cầu: Xây dựng chiến lược phải bảo đảm tiến độ; nội dung phải khoa học, thiết thực, bám sát tình hình thực tế, có các giải pháp phù hợp tình hình mới... Ngoài ra, kế hoạch này cũng góp phần hỗ trợ gia đình phát triển bền vững, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

Xây dựng chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030Kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Với kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu việc xây dựng Chiến lược phải đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, tiết kiệm, chống lãng phí.; nội dung Chiến lược khoa học, thiết thực, bám sát tình hình thực tế và đề ra được các giải pháp thực hiện phù hợp tình hình mới; Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình xây dựng Chiến lược.

Ngoài ra, Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch; tiến hành khảo sát tại các địa phương, đánh giá, tổng hợp báo cáo, dự thảo nội dung và xây dựng hồ sơ chiến lược. 

Phương Ngân

 
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất